top of page

Subvención de 675 euros ó mes.

A subvención do Programa EmprendOu será dunha contía mensual equivalente ó 75% do Salario Mínimo Interprofesional, o que para 2019 significa 675 euros ó mes e para 2020, 712,5 euros ó mes.

Diseño de arcilla

O importe da axuda do Programa EmprendOu será do 75% do SMI (Salario Mínimo Interprofesional) con periodicidade mensual durante o período de subvencionalidade

que será o tempo ininterrompido que transcorra, con actividade económica efectiva, expresado en meses, entre a data que conste na alta como traballador por conta propia nalgún réxime especial da seguridade social ou mutualidade colexial profesional como exercente, a data que se recolla na concesión da subvención, con un máximo de 12 meses por beneficiario/a, sendo o periodo mínimo esixible 6 meses.

Orde Reguladora do Programa EmprendOu

Contract
bottom of page